Det tabte land: Folk og steder i Danmark
- 361 fortællinger om de mænd, der formede landet


 

>> NORDJYLLAND >> MIDTJYLLAND >> SYDJYLLAND >> FYN >> SJÆLLAND >> HOVEDSTADEN >> LOLLAND FALSTER 
 

NyhederDansk Ornitologisk Forening skriver:

mandag 23. august 2010

Fiilsø på vej tilbage som et af Danmarks bedste fugleområder

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) kalder aftalen om et køb af Fiilsø, som Aage V. Jensen Naturfond vil genoprette som fugleområde, for en stjernestund i dansk natur. En lang række sjældne ynglefugle og tusindtallige skarer af trækfugle vil gøre den vestjyske sø til en fuglelokalitet af internationalt format

af Jan Skriver

- Det er en stor dag for dansk natur, for med aftalen om at købe Fiilsø har Aage V. Jensen Naturfond banet vejen for, at en af de allerstørste tabte, grønne perler i vores landskab kan komme tilbage på Danmarkskortet.
Søen har i mange år stået øverst på DOF’s ønskeseddel over tabte naturområder, der burde genskabes, og nu er der udsigt til, at det vil ske. Det er svært at få armene ned. Sådan siger Christian Hjorth, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) efter nyheden om Fiilsøs nye fremtid som et femstjernet fugleområde ejet og genoprettet af Aage V. Jensen Naturfond. Søen nordvest for Varde vil blive Danmarks sjettestørste, når projektet har forvandlet intensivt drevet landbrugsjord til våd natur.

Aage V. Jensen Naturfond, hvis formål er ”naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse” har med de vestjyske ejere af godset Fiilsø A/S indgået en aftale om at købe arealer på sammenlagt 2.326 hektar, der vil blive overtaget efter høsten næste år. Sælgerne er de cirka 80 efterkommere efter A. G. Tranberg, der var iværksætteren bag udtørringsprojektet Fiilsø.

Efter udtørringen har der været drevet planteavl i det lave område, som for 200 år siden husede Danmarks næststørste sø.

Det våde fugleområde blev i flere etaper drænet og opdyrket, så der til sidst kun var 90 hektar søflade fordelt på de to områder Filsø – også kaldet Fidde Sø - og Søvig Sund tilbage af den oprindelige omkring 2.000 hektar store Fiilsø.

Nu er der så udsigt til en tidobling af søfladen, når rundt regnet 900 hektar igen gøres til en sø med en middeldybde på 1,1 meter, mens de tilstødende cirka 400 hektar vil blive en mosaik af rørsumpe, våde enge og græsarealer. Efter planen vil Fiilsø kunne genopstå i løbet af efteråret 2012, når forundersøgelser, myndighedsbehandlinger og anlægsarbejder er til ende.

- En lang række fuglearter vil derefter kunne vende tilbage og yngle efter omkring 70 års fravær. Det gælder sjældne og truede arter som hedehøgen, tinksmeden og den plettede rørvagtel. Også den store kobbersneppe, sortternen og brushanen vil få bedre levevilkår efter naturgenopretningen. Rørdrummen vil helt sikkert få en optimal yngleplads, og hvem ved om skestorken vil etablere sin fjerde danske koloni på en af den halve snes småøer, der vil blive etableret i søen, siger Christian Hjorth.

I træktiderne ventes store flokke af kortnæbbede gæs, grågæs, hjejler og svaner at slå sig ned i længere tid i området, der ligger centralt på trækruten langs Vestkysten. Og søen med dens sumpe og enge vil komme til at byde på optimale fourageringsmuligheder for spidsænder, pibeænder og krikænder.

Og med skarerne af vandfugle vil der indfinde sig rovfugle som for eksempel vandrefalke og havørne.
- Besøgende ved Fiilsø vil få unikke muligheder for spektakulære oplevelser i fremtiden. Det er planen at etablere flere fugletårne i området.
Med sine visionære køb af danske naturområder har Aage V. Jensen Naturfond gang på gang skabt grundlaget for, at befolkningen og tilrejsende turister kan få store naturoplevelser. Fra tårne og skjul kan alle besøgende ad diskrete stier komme tæt på den uforstyrrede natur. Og folk er strømmet til i et antal, der skal tælles i hundredetusinder. Sådan vil det også gå ved Fiilsø til gavn for turismen i Vestjylland og for det lokale erhvervsliv, siger formanden for Dansk Ornitologisk Forening.

Naturgenopretningen af Fiilsø bliver en tiltrængt opmuntring for den trængte danske natur, der særligt i perioden fra 1860 og 100 år frem lagde scene til massive ødelæggelser af levesteder for fugle og fauna. Flere end 350 større og mindre søer og fjorde landet over blev helt eller delvist tørlagt og gjort til dyrket land i løbet af cirka 100 år.


>> INTRODUKTION >> NYHEDER >> FORFATTEREN >> STEDER >> FOLK >> TURE >> KONTAKT